Üdvözöljük !

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – DOOGEE.HU

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a IT Market KFT. (székhelye:1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 32-48, adószáma:14474606-2-41elérhetőségek: ugyfelszolgalat@doogee.hu,) által

nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza. 

Ezen Általános Szerződési Feltételek, együtt értelmezendő az Garanciális Feltételekkel és az Adatvédelmi Szabályzattal.

 

  1. 1.                  Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed az Európai Unió területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.doogee.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal(ak)) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Online áruház(zok)) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Európai Unió területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre a vásárláshoz kapcsolódóan.
Az Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

1.2. Az IT Market Kft. ( doogee.hu ) Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Az IT Market  Kft. ( doogee.hu ) Online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát. A regisztrációval az Ügyfél magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Internet cím: www.doogee.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@doogee.hu

1.5. Weboldalunk oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek/navigálnak. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért, szerződési feltételeiért és más tevékenységéért cégünk semminemű felelősségvállalással nem tartozik.

 

  1. 2.       Regisztráció

 

2.1. Az áruházban történő megrendelés kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása, továbbá, a megrendelések teljesítéséhez elengedhetetlen szállítási és kapcsolattartási adat kitöltése szükséges.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Fiókom menüpontban van lehetőség.

2.3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy regisztrációjával a Szolgáltató által működtetett honlaphoz tartozó adatbázisba is regisztrálásra kerül. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a fenti rendelkezéstől függetlenül az adatvédelmi elvek és szabályzatok érvényesítése érdekében a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatástól eltérő szolgáltatások igénybe vételét is külön, formális regisztrációs eljárástól tegye függővé.

2.4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a törölt felhasználók IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött regisztrációt előzetes értesítés nélkül azonnali hatállyal törölje.

 

3. Megrendelés

 

3.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, az általános forgalmi adót tartalmazza, de a kiszállítás költségét nem tartalmazza.

3.2. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os  árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.3. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig módosítható, illetve lemondható, erre ektronikus levélben van lehetőség. A módosítás és a lemondás joga nem gyakorolható visszaélésszerűen. A Szolgáltató visszaigazolását követően visszaélésszerűnek minősül a módosítás és lemondás jogának gyakorlása, ha az Ügyfél a rendeléseinek több mint 40 %-át módosítja, illetve lemondja, ebben az esetben Szolgáltató jogosult Ügyfél regisztrációját azonnali hatállyal törölni.

3.5. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a rendelések visszaigazolása után Szolgáltató megkezdi a teljesítést, így a módosítás, illetve lemondás Szolgáltatónak többletköltséget okoz. A módosítás és lemondás jogának korlátozása erre tekintettel került meghatározásra.

3.6. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani.

3.7. A Felek közötti szerződés a Szolgáltató visszaigazolásával jön létre.

3.8. Szolgáltató jogosult azon felhasználók regisztrációját is azonnali hatállyal törölni, akik legalább egy alkalommal a megrendelt és kiszállított csomagok átvételét megtagadták.

3.10. Aktív rendelést érintő adatok módosítására a központi e-mail címünkön van lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg.

3.11. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

4. Szállítási és fizetési feltételek

 

4.1. A Szolgáltató a megrendelt termékeket házhoz, vagy köztes átadó pontra szállítja szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a szállítási díjak szempontjából külön kerülnek figyelembevételre.
A rendelés kifizetésére előre utalással, utánvétellel vagy PayPal-on kereszütl történő előre fizetéssel van lehetőség.  

4.2. A szállítási díjakat a weboldalon feltüntett módon és árakon van lehetőség igénybe venni. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt csomagok vételárát nem befolyásolja.

4.3. A megrendelt termékeket személyesen is átvehetik a 1094 Budapest, Liliom u. 1/A ( Koobe üzlet )

4.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfél által a megrendelés feladásakor megadott helyszínen teljesíti.

4.5. Amennyiben az átadás időpontjában a megrendelés átadása meghiúsul, az Ügyfél távollétében a fuvarozó hagy egy tájékoztatót, hogyan kell eljárnia, hogy gondoskodjon az újbóli szállításról.


Amennyiben az ügyfél nem lép kapcsolatba a fuvarozóval, hogy gondoskodjon az új szállítási módról, a termék kerül vissza a Szolgáltatóhoz.

 

5. Elállás joga, módja, következményei

 

5.1. Amennyiben Ügyfél a termék kiszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell visszajuttatnia Szolgáltató címére legkésőbb a termék átvételétől számított 14 napon belül.

5.2. A Szolgáltató kizárólag új állapotú, sérülésmentes és hiánytalan tartalmú termék (kiszállításnak megfelelő állapotú, a dokumentációkkal, a tartozékokkal, az eredeti csomagolással és vásárlást igazoló dokumentációval) visszaszolgáltatása esetén köteles a termék teljes vételárát megtéríteni, egyebekben. Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárainak megtérítését követelheti. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek az Ügyfelet terhelik.

5.3. A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással vagy postai csekken történő visszafizetéssel lehetséges a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendeletben foglaltak szerint.

5.4. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül hiánytalanul visszatéríti a vásárló részére. A szolgáltató igényt tarthat azonban a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítésére. A visszatérítést bankszámlára utalással tudjuk teljesíteni, így kérjük, hogy lehetőség szerint elállás esetén az elállási nyilatkozat mindenképpen tartalmazza a felhasználó bankszámlaszámát, amin a visszatérítést fogadni tudja. A szükséges adatok hiányában a pénz visszatérítése hosszabb időt vehet igénybe.

 

6. Garancia, szavatosság

 

6.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A fenti rendeletben foglaltak esetében a kötelező jótállás időtartama 1 év. Az Ügyfél által kezdeményezett jótállás érvényesítésének feltétele a jótállási jegy és vásárlási számla bemutatása. Az Ügyfél által kezdeményezett szavatossági, illetve jótállás érvényesítés minden esetben az Ügyfél és a Szolgáltató adott kereskedelmi partnere között lehetséges, melyben a Szolgáltató az Ügyfél kérésére közvetítő szerepet vállalhat.

6.2. A szavatossági jogok érvényesítésének határideje a vásárlástól számított 2 év. Az Ügyfél szavatossági jogai körében kijavítást, vagy kicserélést követelhet, amennyiben ezek teljesítése nem lehetséges, a Szolgáltatóra aránytalan terhet jelentene, vagy azt nem vállalja, az Ügyfél elállhat a szerződéstől vagy megfelelő árleszállításra tarthat igényt.

6.3. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség az Ügyfelet terheli.

6.4. A Felek között részletes garancia szabályait a Garancia feltételeket tartalmazzák.

 

7.       Adatvédelmi nyilatkozat

 

7.1.    Az adatkezelésre a Weboldal található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, melyek különösen:

  • 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  • 1998. évi személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. tv.;
  • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
    • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

7.2.    A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adatokat az érintett előzetes és határozott hozzájárulása nélkül a Koobe Magyarország KFT. nem szolgáltat ki harmadik félnek.

7.3.   A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: név, saját e-mail cím, jelszó, számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), telefonszám

7.4.   A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

7.5.   Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

7.6.   Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

7.7.   Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

7.8.    A Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az elérhetőségein keresztül.

7.9.     A Felhasználó az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

7.10.   Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

7.11.    Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

7.12.    Az adatok módosítását és törlését a ugyfelszolgalat@doogee.hu címre írt e-mailben lehet kezdeményezni.

 

8. Egyéb feltételek:

 

8.1. A Szolgáltató által üzemeltetett doogee.hu (és aloldalai) webáruház biztonsági foka megfelelő. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

8.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen Vásárlási Feltételek egyes pontjait kicserélje, módosítsa, hozzáadjon, vagy kitörölje bármikor, időlegesen, vagy véglegesen és teljesen, saját belátása szerint. Az Ügyfél az ÁSZF-fel kapcsolatos bármiféle változásról, módosításról, hozzáadásról vagy törlésről értesülni fog úgy, hogy az új ÁSZF-t a szolgáltatásokhoz kapcsolódó weblap(ok)on közzéteszi, és erről egy értesítést is közzétesz, melyben a felhasználóit a változásról, módosításról, hozzáadásról, vagy törlésről értesíti. Bármiféle változás, módosítás, hozzáadás vagy törlés öt (5) munkanapon belül lép érvénybe az említett értesítés közzétételétől számítva. Amennyiben az Ügyfél nem fogadja el a feltételekben végrehajtott módosításokat, törölheti a regisztrációját. Ezért az Ügyfél vállalja, hogy a változásokat rendszeresen ellenőrzi és azoknak maradéktalanul eleget tesz.

8.4. Jelen szerződés a Ptk. 6:82.§-a alapján elektronikus úton kötött szerződésnek minősül. A szerződés magyar nyelven jött létre.

8.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket közös egyeztetés útján rendezzék. Amennyiben megegyezéses úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek Bírósághoz fordulhatnak.

 

doogee.hu

2015. május 01.