Üdvözöljük !

Garanciális feltételek

GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS ÉS A SZERZŐDÉSES JÓTÁLLÁSRA ÉS SZAVATOSÁGRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

 

A Doogee.hu Webáruház a mobiltelefonra és annak tartozékaira (továbbiakban: a “Termék”) a vásárlás dátumától számított az alább megjelölt határidőig jótállást vállal.

 

A hatályos jogszabály alapján a 10 000 forintnál nagyobb értékű elektronikus hírközlési végberendezésekre vállalunk 12 havi jótállást és 24 hónap szavatosságot. 10 000 forintnál kisebb összegért értékesített hírközlési végberendezéseknél abban az esetben vállalunk jótállást, ha a gyártó az adott termékkel kapcsolatban önkéntesen biztosítja azt.

 

 1. 1.       Garancia, szavatosság alapfeltételek:

 

1.1.                      A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A fenti rendeletben foglaltak esetében a kötelező jótállás időtartama 1 év. Az Ügyfél által kezdeményezett jótállás érvényesítésének feltétele a jótállási jegy és vásárlási számla bemutatása. Az Ügyfél által kezdeményezett szavatossági, illetve jótállás érvényesítés minden esetben az Ügyfél és a Szolgáltató adott kereskedelmi partnere között lehetséges, melyben a Szolgáltató az Ügyfél kérésére közvetítő szerepet vállalhat.

1.2.                      A jótállási igény a vásárlási számlával és a termékhez tartozó jótállási jeggyel érvényesíthető a jótállási jegyen rögzített feltételek szerint. Elveszett jótállási jegyet a Szolgáltató nem tud pótolni. A jótállási jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. A vásárlási számla tartalmazza a készülékek IMEI számát, mely adat szükséges a Termék pontos beazonosítása érdekében.

1.3.                      A szavatossági jogok érvényesítésének határideje a vásárlástól számított (az Ügyfél részére történt átadással kezdődő) 2 év. Az Ügyfél szavatossági jogai körében kijavítást, vagy kicserélést követelhet, amennyiben ezek teljesítése nem lehetséges, a Szolgáltatóra aránytalan terhet jelentene, vagy azt nem vállalja, az Ügyfél elállhat, a szerződéstől vagy megfelelő árleszállításra tarthat igényt.

1.4.                      A jótállás időtartama alatt a jótállásra kötelezett a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett A szerződéses jótállási idő alatt a Szolgáltató külön díj felszámítása nélkül a hibás teljesítés saját döntése szerint, vagy megjavítja, vagy kicseréli a hibásnak bizonyult terméket. Közvetlenül a vásárlóval szemben további jótállás nem köti a Szolgáltatót.

1.5.                      A jogszabály által előírt kivételektől eltekintve, a Szolgáltató semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget a termék meghibásodása által okozott károkért, illetve az adatvesztésért, továbbá nem vonható felelősségre a hibás termék használatából, illetve a termék használatának kieséséből eredő, előre nem látható vagy következményes károkért.
Beleértve többek között, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot és a nem vagyoni károkat, így az esetleges a használati-, idő-, vagy adatvesztést, a kényelmetlenséget, a kereskedelmi veszteséget, a kiesett nyereséget vagy megtakarítást

1.6.                      A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség az Ügyfelet terheli.

 

 1. 2.       Garanciális feltételek érvényesítése:

2.1.                      Az Ügyfél a Termék garanciális szervizelésre való beküldésével a javítási igény felfedezésétől számított legkésőbb egy héten belül, de mindenképpen a jótállási időn belül köteles a Szolgáltató ügyfélszolgálatát (ugyfelszolgalat@doogee.hu) tájékoztatni javítási igényéről.

2.2.                      Az Ügyfél kötelessége, hogy visszaküldést megelőzően tanulmányozza a használati útmutatót, a probléma megoldása érdekében. Amennyiben a problémát nem sikerül orvosolnia úgy a Terméket postai úton vagy előzetes egyeztetés esetén személyesen is leadhatja, a cég magyarországi hivatalos szervizpontján:

2.3.                      A javítási folyamat:

 • Bevizsgálás és munkafelvétel Az Ügyfél által elmondottak, a hibajelenség körülírása alapján a Szolgáltató munkatársai bevizsgálják a terméket, amely történhet a helyszínen, illetve a hiba jellegéből adódóan központi vagy gyártói szervizben.
 • A Szolgáltató a javítás során törekszik arra, hogy a hiba jellegétől függően a javítást 15 naptári napon belül, de legkésőbb 30 napon belül elvégezze.
 • A Termék javításához kizárólag új alkatrész használható fel. A javítás következtében a termék értéke, használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt termékekhez képest nem csökkenhet.
 • A Termék kiadás a javítás elkészültéről az Szolgáltató az Ügyfél által megadott hívószámon értesíti. A készülék a kiértesítésétől, illetve legkésőbb az átvételt igazoló bizonylaton szereplő „Vállalási határidő” rovatban feltüntetett dátumtól vehető át a leadás helyén, vagy kérhető a térítés mentes postai kiküldése.

2.4.                      Amennyiben a javítás során feltárt hiba oka nem hardver eredetű hibára vezethető vissza , úgy a Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy a mindenkori rezsióradíjat számítsa fel.

2.5.                      Javításhoz a Terméket eredeti csomagolásban, tartozékokkal együtt kell a szerviznek megküldeni.

2.6.                      A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a Terméken a szoftvert, ne módosítsa, ne frissítse, mert meghibásodásokkal járhat, aminek javítási költsége az Ügyfelet terheli. A nem gyári forrásból származó frissítések telepítéséért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

 1. 3.       Garancia kizáró körülményei:

3.1.                      A Felek között az Ügyfél nem jogosult gyakorolni a garanciát az alábbi minősített esetekben, és így a garancia nem vonatkozik:
a) amennyiben a vásárolt terméket bármelyik gyári alkatrész módosításra, vagy cserére került.
b) amennyiben a termékazonosító gyári száma módosításra került, vagy hiányzik, illetve nem egyezik a vásárlással igazolt termékkel.
c) amennyiben a vásárlást igazoló számla hiányzik.

3.2.                      A szerződéses jótállás nem terjed ki azokra a károkra, amelyek a karbantartás hiányából, illetéktelen beavatkozásból, változtatásokból, nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból vagy illetéktelenül végzett javításokból erednek. Kiemelten az alábbi eseteket:

 •  a Termék rendeltetésének nem megfelelő illetve nem szokásos használatából eredő meghibásodásokra és károkra; a helytelen használatból, balesetből vagy hanyagságból eredő meghibásodásokra és károkra és a nem kompatibilis eszközökhöz történő rákötés esetén;
 • a Termék helytelen használatból, karbantartásból, üzembe helyezésből, módosításból, jogosulatlan vagy módosított;
 • azokra a Termékekre, amelyeket, a teljesítményüket károsan befolyásoló módon szereltek szét és javítottak meg, illetve oly módon, amely nem teszi lehetővé a készülék megfelelő vizsgálatát és bármilyen jótállási igény igazolását, kivéve, ha javítás a Gyártó szakszervizében történt;
 • rendeltetésellenes használat során a Termék fődarabjai törött, vagy leégett;
 • nedvesség, folyadék vagy ráöntött élelmiszer következtében jelentkező hibákra és károkra; a folyadék indikátor matrica elszíneződik;
 • kijelző törés vagy sérült burkolat vagy nyilvánvaló törés jeleket a rendeltetésszerű, továbbá a normál használat során bekövetkező karcolásokra vagy egyéb károsodásokra a készülék felületén;
 • illetéktelen személy által javított Termék estén;
 • utángyártott vagy sérült, és nem alkalmas elektronikus alkatrészek kiegészítők használata esetén, illetve ezen eszközök használatából eredő hibákra vagy károkra;
 • illegálisan módosított Termék szoftver esetén, illetve megváltoztatott szoftver-alkalmazásból eredő hibákra vagy károkra;
 • a mobiltelefon szolgáltatás terjedelmével, lefedettségével, elérhetőségével, minőségével vagy a mobil szolgáltató által üzemeltetett rendszer működéséből eredő károkra és hibákra;
 • a rendszeres karbantartás vagy a rendeltetésszerű használat során elkopott vagy elhasználódott alkatrészekre (beleértve az akkumulátort);
 • az antenna károsodására vagy törésére, kivéve, ha azt anyag- vagy gyártási hiba okozta;
 • a Termékben telepített vírusok vagy más rosszindulatú programok által okozott hibák;
 • a Termék szélsőséges hőmérséklet-, korrózió, oxidáció, vagy vegyi anyagok behatása miatt keletkezett hibák és általában minden olyan anyag, amely megváltoztathatja a Termék gyári tulajdonságát.
 • Vis maior okozta károsodás vagy veszteség esetén (tűz, lopás, árvíz, villámcsapás, stb.)
 • minden információ elvesztésére, mely a telefonban vagy memóriakártyáján található.
 •  a készülékben tárolt és hátlapon lévő IMEI szám nem azonos, illetve a gyári IMEI címke hiányzik vagy sérült!

 

 1. 4.       Tartozékokkal kapcsolatos tájékoztató:

4.1.                      Akkumulátor: Minden akkumulátort ajánlatos az első használatba vétel előtt 12-16 órán keresztül folyamatosan tölteni, akár kikapcsolt, akár bekapcsolt állapotban. Akkumulátorának élettartamát hosszabb ideig megőrizheti, ha a készüléket nem hagyja teljesen lemerülni. Ha készüléke töltöttsége 20% alá csökken, töltse fel!
Az akkumulátor teherbírását rendkívül befolyásolják a telefonálási szokások. A hőmérséklet, illetve a páratartalom jelentősen befolyásolhatja a készülék akkumulátor teljesítményét (legtöbbet 23-26 °C-on bír).

4.2.                      Minden a Szolgáltató által forgalmazott tartozékra 6 hónap garanciát vállalunk.

 

 1. 5.     Garancián túli javítási igények ügyintézése:

 

5.1.                      A szervízszolgáltatás folyamatára vonatkozóan a fentiekben leírtak Garancián túl is érvényesek, annyi különbséggel, hogy a Szolgáltató a javítás előtt bevizsgálja a készüléket, és árajánlatot küld az Ügyfél részére a várható javítási költségről. Amennyiben az Ügyfél elfogadja a kapott árajánlatot, az abban megjelölt áron a Szolgáltató szervize elvégzi készülékének javítását, ellenkező esetben a bevizsgálási költséget számlázza.

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek:

 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
 • Ptk.685.§ e, pont; 305.§-311/a-ig
 • 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet.
 • 249/2004 (VIII:27.) Korm. rendelet.